A Touch of Sin

A Touch of Sin

Four independent stories set in modern China about random acts of violence.

Genres: Action, Drama, Movies
Director : Jia Zhangke, Wang Jing, Xiao Qinan, Zhangke Jia
Casts : Wu Jiang, Baoqiang Wang, Tao Zhao, Lanshan Luo, Jia-yi Zhang, Meng Li, Lu Liu, Dong Han, Hongwei Wang, Qiang Wang, Jiangcai Bai
Countrys : China,Japan,France
Rating RatingCount Released Duration
7.1 8,448 2013-10-04 131 Min
,