The Golden Era

The Golden Era

Hong Kong master Ann Hui recreates the life of the pioneering and prodigiously talented 20th-century female novelist Xiao Hong.

Genres: Biography, Drama, Movies, Romance
Director : Ann Hui
Casts : Wei Tang, Shaofeng Feng, Zhiwen Wang, Yawen Zhu, Xuan Huang, Lei Hao, Quan Yuan, Yuan Tian, Jiali Ding, Qianyuan Wang, Yi Sha
Countrys : China,HongKong
Rating RatingCount Released Duration
6.4 835 2014-10-01 177 Min
,